Cách tính khấu trừ thuế tncn đối với lao động thử việc thời vụ dưới 3 tháng

Chuyên mục: Thuế TNCN

Cách tính khấu trừ thuế tncn đối với lao động thử việc thời vụ dưới 3 tháng được quy định tại thông tư 111/2013/TT-BTC như sau:

Cách tính khấu trừ thuế tncn đối với lao động thời vụ dưới 3 tháng

Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì doanh nghiệp trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.
Đối với lao động có ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, hoặc không ký hợp động thì khi trả thu nhập cho người lao động, doanh nghiệp phải tiến hành khấu trừ 10% trên tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên

Ví dụ: Công ty A, Tuyển nhân viên kế toán thử việc 2 tháng, lương thử việc là 3 triệu động 1 tháng, Khi trả lương cho nhân viên kế toán thử việc kế toán tiền lương của công ty A tiến hành khấu trừ 10% tổng thu nhập của nhân viên kế toán thử việc đó như sau:
3.000.000 X 10% = 300.000
Đối với lao động thời vụ, kế toán phải chú ý đến thỏa thuận trước khi ký hợp đồng, nếu trả cho lao động đó là 3 triệu là thù lao thực nhận ( không bao gồm thuế ) thì kế toán phải quy đổi thu nhập 3.000.000 này ra Thu nhập tính Thuế bằng bảng quy đổi thu nhập của phụ lục 02/PL-TNCN theo thông tư 111/2013/TT-BTC như sau:
3.000.000 / 0,95 = 3.157.895 ( đây là thu nhập tính thuế)
Kế toán phải khấu trừ và nộp về cơ quan thuế số tiền: 3.157.895 X 10% = 315.790 ( đồng ).

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết thu nhập theo mẫu 02/CK-TNCN (Theo thông tư 92/2015 mới nhất) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Chú ý: Mức khấu trừ 10% áp dụng cho cả đối tượng có mã số thuế TNCN và chưa có MST.

Cam kết 02/CK-TNCN chỉ làm khi cá nhân đó đã có MST.

Khi doanh nghiệp tiến hành khấu trừ thuế TNCN đối với các lao động thời vụ, thử việc ký hợp đồng dưới 3 tháng,doanh nghiệp phải cấp chứng từ khấu trừ thuế ( làm đơn xin cấp với cơ quan thuế theo Mẫu số: 07/CTKT-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính) cho cá nhân đó và phải làm báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế.

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (×) với thuế suất 20%.

Ủng hộ chúng tôi: 

Bình luận