Cách tính thuế theo phương pháp khoán

Cách tính thuế theo phương pháp khoán bao gồm: cách tính thuế GTGT theo phương pháp khoán, cách tính thuế TNCN theo phương pháp khoán, Cách tính thuế TNDN theo phương pháp khoán, cách tính thuế môn bài theo phương pháp khoán

Cách tính thuế GTGT theo phương pháp khoán

Lưu ý: Phương pháp thuế khoán chỉ áp dụng cho cá nhân hộ kinh doanh.

Cách tính thuế GTGT theo phương pháp khoán như sau:

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:

– Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%;

– Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

– Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

– Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

Doanh thu để tính thuế GTGT là tổng số tiền bán hàng hoá, dịch vụ thực tế ghi trên hoá đơn bán hàng đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bao gồm các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có doanh thu bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và doanh thu hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu thì không áp dụng tỷ lệ (%) trên doanh thu đối với doanh thu này.

Cách tính thuế TNDN theo phương pháp khoán như sau:

Vì cách tính thuế theo phương pháp khoán chỉ áp dụng cho cá nhân hộ kinh doanh do dó không phát sinh cách tính thuế TNDN theo phương pháp khoán.

Cách tính thuế TNCN theo phương pháp khoán

Chỉ áp dụng đối với cá nhân hộ kinh doanh như sau:

Theo khoản 2 điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC

a) Doanh thu tính thuế

a.1) Doanh thu tính thuế là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hoá đơn.

a.2) Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác định không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

b) Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu

b.1) Tỷ lệ tính thuế thu nhập cá nhân trên doanh thu như sau:

–  Phân phối, cung cấp hàng hóa: 0,5%.

–  Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2%.

–  Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%.

–  Hoạt động kinh doanh khác: 1%.

Cách tính thuế môn bài theo phương pháp khoán chỉ áp dụng cho cá nhân hộ kinh doanh như sau:

Theo Thông tư 96/ 2002/TT-BTC NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2002

Biểu thuế Môn bài áp dụng như sau:

Đơn vị: đồng

Bậc thuếThu nhập 1 thángMức thuế cả năm
1Trên 1.500.0001.000.000
2Trên 1.000.000 đến 1.500.000750.000
3Trên 750.000 đến 1.000.000500.000
4Trên 500.000 đến 750.000300.000
5Trên 300.000 đến 500.000100.000
6Bằng hoặc thấp hơn 300.000

50.000

Tham khảo: Dịch vụ kế toán trọn gói

Bình luận