Công văn 10708/BTC-TCT về thuế GTGT đối với máy móc thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp

Chuyên mục: Công văn thuế GTGT
Đánh giá

Công văn 10708/BTC-TCT về thuế GTGT đối với máy móc thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp ngày 03 tháng 08 năm 2016 như sau:

BỘ TÀI CHÍNH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 10708/BTC-TCT
V/v thuế GTGT đối với máy, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ sản xuất nông nghiệp
Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2016

Kính gửi:– Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
– Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 824/CT-TT&HT ngày 26/4/2016 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về thuế GTGT đối với máy chuyên dùng khác phục vụ sản xuất nông nghiệp. Sau khi có ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

“3a. Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cm và thức ăn cho vật nuôi khác”.

Căn cứ điểm 1c Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

1c. Tàu đánh bắt xa bờ; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp gm: Máy cày; máy bừa; máy phay; máy rạch hàng; máy bạt gốc; thiết bị san phng đồng ruộng; máy gieo hạt; máy cày; máy trồng mía; hệ thng máy sản xuất mạ thảm; máy xới, máy vun lung, máy vãi, rắc phân, bón phân; máy, bình phun thuốc bảo vệ thực vật; máy thu hoạch lúa, ngô, mía, cà phê, bông; máy thu hoạch củ, quả, rễ; máy đốn chè, máy hái chè; máy tuốt đập lúa; máy bóc bẹ tẽ hạt ngô; máy tẽ ngô; máy đập đậu tương; máy bóc vỏ lạc; xát vỏ cà phê; máy, thiết bị sơ chế cà phê, thóc ướt; máy sy nông sản (lúa, ngô, cà phê, tiêu, điều…), thủy sản; máy thu gom, bốc mía, lúa, rơm rạ trên đồng; máy ấp, nở trứng gia cầm; máy thu hoạch cỏ, máy đóng kiện rơm, cỏ; máy vắt sữa và các loại máy chuyên dùng khác.

Bộ Tài chính chủ trì, phi hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dn các loại máy chuyên dùng khác dùng cho sản xuất nông nghiệp thuộc đi tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Khoản này”.

Căn cứ các quy định trên, theo ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 5731/BNN-CB ngày 05/7/2016, các loại máy, thiết bị, linh kiện sau thuộc dây chuyền xay xát lúa và lau bóng gạo là máy, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp, bao gồm:

– Quạt hút thổi liệu vỏ trấu;

– Cân định lượng tự động vỏ trấu;

– Cân tịnh gạo;

– Thùng chứa gạo;

– Bồ đài; băng chuyền (băng tải), vít tải lúa, gạo;

– Sàng bắt tấm, gạo;

– Tủ điều khiển dây chuyền sản xuất lúa, gạo;

– Hệ thống ống dẫn hút cám, trấu, gạo;

– Mui bao che băng tải gạo.

Bộ Tài chính có ý kiến để các Cục Thuế, Cục Hải quan biết và tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp (thay trả lời);
– Vụ PC, CST – BTC;
– Vụ PC – TCT;
– Lưu: VT, TCT (VT, CS(3b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Bình luận