Công văn 15155/BTC-CST về thuế GTGT đối với hệ thống nhà kính đồng bộ nhập khẩu

Chuyên mục: Công văn thuế GTGT
Đánh giá

Công văn 15155/BTC-CST về thuế GTGT đối với hệ thống nhà kính đồng bộ nhập khẩu ngày 25 tháng 10 năm 2016 như sau:

BỘ TÀI CHÍNH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 15155/BTC-CST
V/v thuế GTGT đối với hệ thng nhà kính đồng bộ nhập khẩu.
Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Phát triển Nông nghiệp VinEco – Tam Đảo.
(Địa chỉ: Thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Ngày 20/9/2016 Bộ Tài chính nhận được công văn số 008/2016/CV-VINECO-TĐ ngày 14/9/2016 của Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Phát triển Nông nghiệp VinEco – Tam Đảo (sau đây gọi tắt là Công ty) đề nghị hướng dẫn về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đã nộp tại khâu nhập khẩu của hệ thống nhà kính đồng bộ dùng cho sản xuất nông nghiệp. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/ NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế; và khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn, dịch vụ;

Căn cứ khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; khoản 2 Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa;

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 4 Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 1677/BTC-TCT ngày 29/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp;

Theo hướng dẫn tại công văn 18304/BTC-TCHQ ngày 16/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa; thì:

Trường hợp Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Phát triển Nông nghiệp VinEco-Tam Đảo nhập khẩu hệ thống thiết bị nhà kính đồng bộ, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận là máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp tại công văn số 3970/BNN-TC ngày 17/5/2016, thì hệ thống thiết bị nhà kính đồng bộ này thuộc diện không chịu thuế GTGT từ ngày 01/01/2015. Nếu Công ty đã nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu của hệ thống thiết bị nhà kính đồng bộ này tại các tờ khai đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 01/01/2015 thì được kê khai bù trừ với số thuế GTGT đầu ra phải nộp của các hàng hóa, dịch vụ khác. Trường hợp sản phẩm đầu ra của Công ty là sản phẩm trồng trọt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, vì vậy không có số thuế GTGT đầu ra để bù trừ và Công ty không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, thì Công ty được hoàn trả số thuế GTGT đã nộp của hệ thống thiết bị nhà kính nêu trên.

Công ty nộp hồ sơ đề nghị hoàn trả thuế tại cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để được hoàn thuế theo quy định tại khoản 4 Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và hướng dẫn tại công văn số 18304/BTC-TCHQ ngày 16/12/2014 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính trả lời để doanh nghiệp được biết và liên hệ với cơ quan Hải quan để được giải quyết./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
– TCT; Vụ PC; TCHQ;
– Lưu: VT, Vụ CST(CST2).(96)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ

Phạm Đình Thi

 

Bình luận