Công văn 1518/tct-cs năm 2016 về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động sản xuất tôm giống do tổng cục thuế ban hành

Chuyên mục: Tin tức
Đánh giá

Công văn 1518/tct-cs năm 2016 về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động sản xuất tôm giống do tổng cục thuế ban hành như sau:

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1518/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN
Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc trung ương

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 188/CT-TTHT Cục thuế thành phố Cần Thơ hỏi về thuế suất thuế TNDN đối với hoạt động sản xuất tôm giống. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

– Tại khoản 13, Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP nêu trên quy định: Thuế suất thuế TNDN 10% đối với khoản thu nhập sau:

“đ) Thu nhập của doanh nghiệp từ: Trng, chăm sóc, bảo vệ rừng; thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; nuôi trồng lâm sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; sản xuất, nhân và lai tạo ging cây trng, vật nuôi; sản xuất, khai thác và tinh chế muối, trừ sản xuất muối quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Nghị định này; đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch, bảo quản nông sản, thủy sản và thực phẩm, bao gồm cả đầu tư đ trực tiếp bảo quản hoặc đầu tư để cho thuê bảo quản nông sản, thủy sản và thực phẩm;”

– Tại Điều 33 Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 có quy định:

“Điều 33. Giống thủy sản

  1. Ging thủy sản để nuôi trồng, tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản phải bảo đảm chất lượng theo hệ thống tiêu chuẩn của Việt Nam.
  2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh ging thủy sản phải có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của Chính phủ; phải bảo đảm sản xuất giống theo quy định của tiêu chun ngành.
  3. Giống thủy sản mới, giống thủy sản lần đầu đưa vào nuôi trồng phải được Bộ Thủy sản công nhận và cho phép đưa vào sản xuất, kinh doanh.
  4. Nhà nước có chính sách khuyến khích nghiên cứu giống thủy sản quý hiếm, tạo giống thủy sản mới; đầu tư xây dựng các trung tâm giống thủy sản quốc gia. Bộ Thủy sản phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức kiểm tra cht lượng giống thủy sản ở các cơ sở sản xuất giống.”.

– Theo khoản 1, Điều 3 Pháp lệnh về giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 có quy định “…Giống vật nuôi bao gồm các giống gia súc, gia cầm, ong, tằm, động vật thủy sản và các sản phẩm ging của chúng như tinh, phôi, trứng giống, ấu trùng và vật liệu di truyền giống.”

– Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ NN&PTNT quy định “giống thủy sản là các loài động vật, thực vật thủy sản kể cả trứng, phôi, tinh trùng và ấu trùng của chúng sử dụng để sản xuất giống, làm con giống cho nuôi thương phẩm, nuôi làm cảnh, nuôi giải trí”.

Căn cứ theo các quy định nêu trên thì: Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động sản xuất giống thủy sản (tôm giống) thuộc hoạt động sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng, vật nuôi; thu nhập từ hoạt động sản xuất giống thủy sản được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10%.

Tổng cục thuế thông báo để các Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ CST; PC-BTC;
– Vụ PC-TCT;
– Lưu VT, CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

Bình luận