Công văn 208/TCT-DNL về thuế GTGT đối với khoản hỗ trợ cước vận chuyển

Chuyên mục: Công văn thuế GTGT
Đánh giá

Công văn 208/TCT-DNL về thuế GTGT đối với khoản hỗ trợ cước vận chuyển ngày 17 tháng 01 năm 2017 như sau:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 208/TCT-DNL
V/v: thuế GTGT đi với khoản hỗ trợ cước vận chuyển.
Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1712/PVCFC-TCKT của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau kiến nghị hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với khoản tiền hỗ trợ cước phí vận chuyển.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

“Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

  1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

…”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau thực hiện hỗ trợ tiền cước vận chuyển sản phẩm Urê cho các Đại lý nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty thì khi nhận được tiền hỗ trợ, Đại lý thực hiện lập hóa đơn GTGT giao cho Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Thuế tỉnh Cà Mau;
– Vụ CS, PC – TCT;
– Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Ngọc Minh

 

Bình luận