Công văn 2337/tct-cs năm 2016 về khấu trừ thuế đối với chi phí phúc lợi cho người lao động do tổng cục thuế ban hành

Chuyên mục: Tin tức
Đánh giá

Công văn 2337/tct-cs năm 2016 về khấu trừ thuế đối với chi phí phúc lợi cho người lao động do tổng cục thuế ban hành như sau:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2337/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế
Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016

Kính gửi:– Cục thuế thành phố Hải Phòng
– Công ty phát triển Khu công nghiệp Nomura – Hải Phòng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 410/CT-TT&HT ngày 21/3/2016 của Cục thuế thành phố Hải Phòng và công văn số 44-2016/NHIZ-KT ngày 17/3/2016 của Công ty phát triển Khu công nghiệp Nomura – Hải Phòng báo cáo và bổ sung hồ sơ theo đề nghị tại công văn số 919/TCT-CS ngày 9/3/2016 của Tổng cục Thuế liên quan đến đề nghị tại công văn số 18-2016/NHIZ-KT ngày 01/02/2016 của Công ty phát triển Khu công nghiệp Nomura – Hải Phòng (NHIZ) về khấu trừ thuế đối với chi phí phúc lợi cho người lao động. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  1. Về thuế thu nhập doanh nghiệp

Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 sửa đổi bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“Điu 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

  1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điu kiện sau:
  2. a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
  3. b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
  4. c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đng trở lên (giá đã bao gm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

…”

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gm:

2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

– Khoản chi có tính chất phúc li chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, h của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điu trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, m đau; chỉ khen thưởng con của người lao động có thành tích tt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày l, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyn khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao đng hướng dn tại đim 2.6, bảo him hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại đim 2.11 Điu này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng s chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

…”

Căn cứ quy định nêu trên thì:

– Đối với khoản chi phí tư vấn thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài: Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất nêu tại công văn số 410/CT-TT&HT ngày 21/3/2016 của Cục thuế thành phố Hải Phòng khoản chi phí tư vấn thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài không phục vụ sản xuất kinh doanh đồng thời không được coi là khoản chi có tính chất phúc lợi do đó không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

– Đối với khoản chi phí tư vấn khám sức khỏe cho người nước ngoài là một khâu trong quá trình chăm sóc sức khỏe từ tư vấn đến khám, chữa bệnh cho người lao động do đó được coi là khoản chi có tính chất phúc lợi và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định nêu trên.

  1. Về thuế thu nhập cá nhân

Tại điểm đ.7, khoản 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân như sau:

“đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

đ.7) Các khoản lợi ích khác.

Các khoản li ích khác mà người sử dụng lao động chi cho người lao động như: chi trong các ngày nghỉ, lễ; thuê các dịch vụ tư vấn, thuê khai thuế cho đích danh một hoặc một nhóm cá nhân; chỉ cho người giúp việc gia đình như lái xe, người nu ăn, người làm các công việc khác trong gia đình theo hợp đồng…”

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp Công ty phát triển Khu công nghiệp Nomura – Hải Phòng (NHIZ) ký hợp đồng thuê tư vấn về thuế thu nhập cá nhân cho đích danh cá nhân hoặc một nhóm cá nhân thì khoản chi này phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hải Phòng và Công ty phát triển Khu công nghiệp Nomura – Hải Phòng (NHIZ) được biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ PC-BTC;
– Vụ PC – TCT;
– Lưu: VT; CS (2b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

Bình luận