Công văn 2343/tct-kk năm 2016 về tiền lãi phát sinh từ thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn nhập quỹ phát triển khoa học công nghệ

Chuyên mục: Tin tức
Đánh giá

Công văn 2343/tct-kk năm 2016 về tiền lãi phát sinh từ thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn nhập quỹ phát triển khoa học công nghệ do tổng cục thuế ban hành như sau:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2343/TCT-KK
V/v: tiền lãi phát sinh từ thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn nhập quphát triển khoa học công nghệ.
Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum

Trả lời Công văn số 2257/CT-KK&KTT ngày 14/4/2016 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về tiền lãi phát sinh từ thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn nhập quỹ phát triển khoa học công nghệ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2, Điều 10, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Khoản 5, Khoản 6, Điều 5, Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp;

Căn cứ Điều 16, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 về Khai thuế thu nhập doanh nghiệp,

Đối với tiền lãi phát sinh tương ứng số thuế thu nhập doanh nghiệp thu hồi do hoàn nhập quỹ phát triển khoa học và công nghệ không sử dụng hết, doanh nghiệp thực hiện kê khai trên chỉ tiêu D3 – Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp khác của Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm và nộp vào tiểu mục thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, KK (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Đại Trí

Bình luận