Công văn 4910/TCHQ-TXNK năm 2015 về miễn tiền chậm nộp thuế do tổng cục hải quan ban hành

Chuyên mục: Tin tức
Đánh giá

Công văn 4910/TCHQ-TXNK năm 2015 về miễn tiền chậm nộp thuế do tổng cục hải quan ban hành như sau:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4910/TCHQ-TXNK
V/v miễn tiền chậm nộp
Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thành Yên.
(Đ/c: 53 Tô Hiệu, P.Hiến Nam, Tp.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 016/2015/CV ngày 21/5/2015 của Công ty TNHH Thành Yên về đề nghị miễn tiền chậm nộp và không cưỡng chế hoạt động kinh doanh của Công ty. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  1. Về việc miễn tiền chậm nộp:

Do nội dung trình bày tại công văn nêu trên của Công ty TNHH Thành Yên không nêu rõ thời điểm thanh khoản các tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu và không có hồ sơ đính kèm nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở trả lời việc áp dụng tính tiền chậm nộp theo các văn bản quy phạm pháp luật. Mặt khác, hiện nay chưa có quy định về miễn tiền chậm nộp, vì vậy, đề nghị Công ty thực hiện nộp đủ số tiền chậm nộp còn nợ vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

  1. Về việc không áp dụng biện pháp cưỡng chế:

Trường hợp Công ty đang bị áp dụng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan và đề nghị được tạm dừng biện pháp cưỡng chế thì theo quy định tại Điều 33 Thông tư số 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính, đề nghị Công ty có văn bản đề nghị tạm dừng biện pháp cưỡng chế (kèm thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng), gửi Cục Hải quan nơi Công ty có nợ thuế bị cưỡng chế để được xem xét giải quyết theo trình tự quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thành Yên biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục HQ TP.Hải Phòng (để p/h t/hiện);
– Lưu: VT, TXNK-P.Hiền (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hải Trang

 

Bình luận