Công văn 6578/CT-TTHT về chính sách thuế do cục thuế thành phố hồ chí minh ban hành

Chuyên mục: Tin tức
Đánh giá

Công văn 6578/CT-TTHT về chính sách thuế do cục thuế thành phố hồ chí minh ban hành như sau:

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 6578/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế
TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2012

Kính gửi:Công ty QL & KD Chợ Bình Điền
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 6, p.7, Q.8
MST: 0300100037 – 009

Trả lời văn bản số 121/BĐ.KT ngày 14/8/2012 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

– Tại khoản 2.5 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT – BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN) (có hiệu lực thi hành từ 10/9/2012 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2012 trở đi ) quy định khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN:

”Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

  1. a) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.
  2. b) Các khoản tiền thưởng, tiền mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty…”

– Tại Điều 3 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) quy định:

”Bổ sung vào khoản 3, mục I, phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC điểm mới (3.3) như sau:

Các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc được giảm trừ khi xác định thu nhập tính thuế là các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định của Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm Xã hội, Luật Bảo hiểm Y tế như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp,… Các khoản bảo hiểm khác không được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế.

…”.

Trường hợp Công ty trong năm 2012 có mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động nếu khoản chi này được ghi cụ thể điều kiện và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty và có đủ hóa đơn, hợp pháp theo quy định của pháp luật thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định nêu trên.

Bảo hiểm nhân thọ là hình thức bảo hiểm mà pháp luật không bắt buộc người sử dụng lao động phải mua cho người lao động nên khoản bảo hiểm này không được giảm trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNCN của người lao động.

Cục thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

Nơi nhận
Như trên;
– Phòng PC;
– P.Kiểm tra 3;
– Web Cục;
Lưu: VT, TTHT
1843 – 12461//12 mthu

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga

Bình luận