Mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính

Chuyên mục: Kiến thức
Đánh giá

Mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính hay mẫu đơn xin gộp báo cáo tài chính để nộp đến cơ quan thuế được kế toán YTHO hướng dẫn như sau:

Điều kiện gộp báo cáo tài chính

Công ty TNHH YTHO

——————–

Số: 01/BCTC2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-


CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v: Gộp báo cáo tài chính năm 2016 vào năm 2017)

 Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN 1

  • Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH YTHO
  • Mã số thuế: 0314118965
  • Địa chỉ: 112 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM.
  • Giám Đốc: Hoàng Anh Thịnh
  • Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ giáo dục

Công ty chúng tôi mới thành lập ngày 17/11/2016 tính đến hết năm 2016 chưa tới 90 ngày, căn cứ vào Mục 4 điều 13 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003  “Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn chín mươi ngày thì được phép cộng (+) với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng (+) với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn mười lăm tháng”. Vì vậy Công ty chúng tôi làm công văn này thông báo cho Cục Thuế biết Công ty sẽ gộp 2 tháng cuối năm 2016 vào báo cáo tài chính năm 2017.

 Công ty chúng tôi xin cam kết  vào năm 2017 Công ty sẽ báo cáo đầy đủ như đã thông báo ở trên.

Trân trọng kính báo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

Tải mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính: Mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính

Tham khảo:  Quy định về gộp báo cáo tài chính

Bình luận