Mức lương cơ sở áp dụng từ năm 2017

Chuyên mục: BHXH BHYT BHTN

Mức lương cơ sở áp dụng từ năm 2017 là 1 300 000 VNĐ. Đây là nội dung được đề cập tại Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 (được Quốc hội thông qua vào chiều ngày 11 tháng 11 năm 2016).

Mức lương cơ sở mới nhất

Theo đó, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện việc tăng lương cơ sở lên 1.300.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2017 (mức lương cơ sở hiện hành là 1.210.000 đồng/tháng).

Để thực hiện được nội dung này Quốc hội yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao tự cân đối để bố trí nguồn tăng mức lương cơ sở.

Mức lương cơ sở này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

(ii) Mức lương cơ sở này dùng làm căn cứ:

– Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng sau đây:

+  Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

+ Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

+ Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010.

+ Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, gồm:

++ Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

++ Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

+ Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ nghĩa vụ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

+ Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

+ Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

+  Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

– Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật.

– Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Đối với doanh nghiệp, người lao động thì mức lương cơ sở là một trong những căn cứ để tính tiền hưởng thai sản bảo hiểm xã hội.

Vì mức lương đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 lần mức lương cơ sở. Do đó, khi mức lương cơ sở tăng lên 1 300 000 VNĐ thì mức lương tối đa đóng bảo hiểm xã hội là 1 300 000 x 20 = 26 000 000 VNĐ.

Các doanh nghiệp căn cứ theo các sự thay đổi này mà có sự chuẩn bị cho mình. Đặc biệt là những doanh nghiệp sử dụng lao động là người nước ngoài. Đóng bảo hiểm trên toàn bộ lương mà lương của những người này thì khá cao.

Tham khảo:  Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ năm 2017

Bình luận