Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ năm 2017

Chuyên mục: BHXH BHYT BHTN

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ năm 2017 hiện nay được quy định tại Nghị định 153/2016/NĐ-CP ban hành ngày 14/11/2016. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Mức lương tối thiểu 2017

Cụ thể mức lương tối thiểu vùng như sau:

“Điều 3. Mức lương tối thiểu vùng

  1. Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:

a) Mức 3.750.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

b) Mức 3.320.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

c) Mức 2.900.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

d) Mức 2.580.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.”

Các quy định về vùng các bạn xem ở phần phụ lục trong nghị định 153/2016/NĐ-CP

Các công việc kế toán phải làm từ khi có sự thay đổi mức lương tối thiểu vùng này là:

+ Đăng ký lại thang bảng lương theo mức mới

+ Đăng ký lại mức tiền đóng bảo hiểm xã hội. Đối với lao động chưa có trình độ thì dùng mức lương tối thiểu này. Đối với lao động có trình độ thì dùng mức lương tối thiểu này nhân với 1.07%.

Nhiều doanh nghiệp hiện nay đang khó khăn lại càng khó khăn thêm. Hy vọng nhà nước sẽ có những quy định làm giảm gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp, chứ không phải lúc nào cũng tăng như thế này.

Tham khảo:  Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương mới nhất

Bình luận