Mức phạt sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Chuyên mục: Tin tức
Chia sẻ
Mức phạt sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
Đánh giá bài viết

Mức phạt sử dụng hóa đơn bất hợp pháp được hướng dẫn bởi công ty kế toán YTHO

Thế nào là sử dụng hóa đơn trái phép? Cách xử lý hóa đơn bất hợp pháp? Mức phạt sử dụng hóa đơn bất hợp pháp như thế nào?

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng.

  • Hóa đơn giả là hóa đơn được in hoặc được khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.
  • Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng đã được tạo theo hướng dẫn tại Thông tư nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.Hóa đơn hết giá trị sử dụng là hóa đơn đã làm đủ thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các loại hóa đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan quản lý trực tiếp; hóa đơn của các tổ chức cá nhân đã ngừng sử dụng mã số thuế

– Điều 22, thông tư 39/2014/TT-BTC –

Mức xử phạt sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Theo Nghị định 49/2016/NĐ-CP ngày 27/05/2016 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 109/2013/NĐ – CP thì từ 01/08/2016 sẽ áp dụng mức phạt mới về vi phạm hóa đơn chứng từ. Sau đây, KẾ TOÁN THUẾ APEC[APECTAX] sẽ giúp các bạn hệ thống lại chi tiết những sự thay đổi đó để các bạn tiện theo dõi và vận dụng vào công việc thực tiễn. Cụ thể, tại điều 3 nghị định 49/2016/NĐ-CP ngày 27/05/2016 của Chính phủ sửa đổi như sau:

  1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 6 điều 34 về Hành vi vi phạm về đặt in hóa đơn như sau:

– Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản

– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi đặt in hóa đơn khi cơ quan thuế đã có văn bản thông báo tổ chức, doanh nghiệp không đủ điều kiện đặt in hóa đơn, trừ trường hợp cơ quan thuế không có ý kiến bằng văn bản khi nhận được đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in của tổchức, doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

 – Biện pháp khắc phục: Huỷ hoá đơn khi doanh nghiệp được cơ quan thuế thông báo không đủ điều kiện đặt in hoá đơn; hoá đơn giả;hoá đơn cho và bán cho các nhân tổ chức khác.

=> Trước đây quy định như sau:

– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản.

– Biện pháp khắc phục: Huỷ hoá đơn đặt in giả; cho và bán hoá đơn

Mức phạt sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

  1. Bổ sung khoản 1a điều 37 về Hành vi vi phạm về phát hành hoá đơn như sau:

– Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với các hành vi sau:

– Trường hợp doanh nghiệp chuyển địa điểm kinh doanh nộp thông báo điều chỉnh thông tin và bảng kê hoá đơn chưa sử dụng chậm sau 10 ngày đến cơ quan quản lý thuế mới.

 – Sử dụng hoá đơn trước 5 ngày được sử dụng trên thông báo phát hành hoá đơn.

=> Trước đây chưa qui định

  1. Sửa đổi, bổ sung điều 37 như sau: Hành vi vi phạm về phát hành hoá đơn

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

– Lập thông báo phát hành hoá đơn không đầy đủ nội dung.

 – Không niêm yết thông báo phát hành hoá đơn theo đúng qui định.

 – Khi chuyển địa điểm doanh nghiệp nộp điều chỉnh thông tin trên thông báo phát hành hoá đơn và bảng kê hoá đơn chưa sử dụng cho cơ quản lý thuế mới chậm sau 20 ngày.

=>Trước đây qiu định: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

– Lập thông báo phát hành hoá đơn không đầy đủ nội dung.

– Không niêm yết thông báo phát hành hoá đơn theo đúng qui định.

  1. Bổ sung thêm điểm g khoản 3 điều 38 về Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ như sau:

“g. Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

– Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa và có một tình Tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình Tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

 – Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

 – Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền”.

Trong các trường hợp trên bổ sung thêm vào các trường hợp vi phạm hành chính bị phạt từ 4.000.000đ đến 8.000.000đ.

=>Trước đây: không quy định

  1. Bãi bỏ điểm a, khoản 4, điều 38

=> Trước đây quy định: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

“Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn. Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.”

Nhưng sau khi sửa đổi: đã bỏ qui định này.

  1. Sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 39 về hành vi sử dụng hóa đơn của người mua như sau:

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi: Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa và có một tình Tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình Tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn không bị phạt tiền.

=>Trước đây quy định Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi: Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho người mua) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách,

  1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 4 điều 40 về hành vi lập, gửi thông báo, báo cáo (trừ thông báo phát hành hoá đơn) như sau:

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi:

Lập sai hoặckhông đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo theo quy định gửi cơ quan thuế (trừ thông báo phát hành hóa đơn).

Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền”.

 Biện pháp khắc phục hậu quả: Tổ chức, cá nhân vi phạm Khoản 1 Điều này phải lập và gửi lại cơ quan thuế thông báo, báo cáo đúng quy định”.

=> Trước đây quy định: Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi: “Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, theo quy định.

 Ngoài bị phạt tiền, tổ chức, cá nhân phải lập và gửi lại cơ quan thuế thông báo, báo cáo đúng quy định.

 Trường hợp tổ chức, cá nhân phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trong thời hạn quy định nộp thông báo, báo cáo thì không bị phạt tiền”.

  1. Bổ sung khoản 5a, điều 44 về Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn như sau:

“5a. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi thẩm quyền của mình quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo quy định tại Nghị định này:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

– Phạt cảnh cáo;

– Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

– Phạt cảnh cáo;

– Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

– Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 5 Điều 33, Khoản 6 Điều 34, Khoản 8 Điều 35, Khoản 4 Điều 36, Khoản 3 Điều 37 và Khoản 6 Điều 38 của Nghị định này.

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

– Phạt cảnh cáo;

– Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

– Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 5 Điều 33, Khoản 6 Điều 34, Khoản 8 Điều 35, Khoản 4 Điều 36, Khoản 3 Điều 37 và Khoản 6 Điều 38 của Nghị định này”.

-Theo qui định trên thì các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm về hoá đơn thì chủ tịch uỷ ban nhân dân các cấp xã, huyện, tỉnh đều có thẩm quyền ra quyết định xử phạt các hành vi vi phạm về hoá đơn.

=> Trước đây: Chưa qui định

Trên đây là những chia sẻ mức phạt sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của công ty kế toán YTHO . Để tránh những rủi ro đáng tiếc khi sử dụng hóa đơn, các bạn cần phải nắm rõ các quy định khi sử dụng hóa đơn, trong đó mới nhất là

thông tư 176/2016/TT-BTC Quy định xử phạt về hóa đơn

Nếu có bất kỳ vướng mắc nào các bạn có thể comment bên dưới bài viết để được tư vấn miễn phí cụ thể về mức phạt sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Chúc các bạn thành công!

Chia sẻ

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of