Quy định về chứng từ kế toán mới nhất

Quy định về chứng từ kế toán mới nhất được kế toán YTHO gởi đến các bạn và doanh nghiệp như sau:

Theo quy định tại chương II nội dung công tác kế toán của luật kế toán số 88/2015/QH13, thì:

Nội dung chứng từ kế toán

  1. Chứng từ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và số hiệu của chứng từ kế toán;

b) Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán;

c) Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán;

d) Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán;

đ) Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

e) Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ;

g) Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán.

chứng từ kế toán

2. Ngoài những nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán quy định, chứng từ kế toán có thể có thêm những nội dung khác theo từng loại chứng từ.

Hiện nay, chứng từ kế toán theo hướng dẫn của thông tư 200 thì Doanh nghiệp được chủ động xây dựng, thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của mình nhưng phải đáp ứng được các yêu cầu của Luật kế toán và đảm bảo nguyên tắc rõ ràng, minh bạch, kịp thời, dễ kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu.

Chứng từ kế toán vô cùng quan trọng để mang đến tính hợp lệ, hợp lý của chi phí và doanh thu cho doanh nghiệp. Do đó các bạn cần kiểm tra, soạn thảo chứng từ kế toán cẩn thận.

Tham khảo:  Quy định chữ ký trên chứng từ kế toán

Bình luận