Quy định về gộp báo cáo tài chính

Chuyên mục: Kiến thức
Đánh giá

Quy định về gộp báo cáo tài chính được hướng dẫn bởi công ty kế toán YTHO như sau:

Điều kiện gộp báo cáo tài chính

Quy định về gộp báo cáo tài chính bao gồm: quy định về đối tượng gộp báo cáo tài chính, điều kiện gộp báo cáo tài chính:

Theo quy định tại khoản 3 điều 3 thông tư 78/2014/TT-BTC thì:

Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.

Theo quy định tại khoản 4 điều 12 luật kế toán 2015 về kỳ kế toán thì:

Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng.

Như vậy về đối tượng gộp báo cáo tài chính thì bao gồm tất cả các doanh nghiệp hoạt động theo luật Việt Nam.

Điều kiện gộp báo cáo tài chính là những doanh nghiệp thành lập trong khoảng tháng 10,11,12 của năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01 – 31/12 thì được làm công văn hoặc đơn xin gộp báo cáo tài chính.

Để đăng ký xin gộp báo cáo tài chính các bạn in 2 bản mẫu đơn xin gộp báo cáo tài chính. Tham khảo tại đây.

Nộp 2 bản này đến cơ quan thuế quản lý, cơ quan thuế đóng dấu đã nhận,  mang một bản đem về lưu tại doanh nghiệp.

 

Bình luận