Quyết toán hóa đơn khi chuyển quận

Chuyên mục: Hóa đơn
5/5 - (1 bình chọn)

Quyết toán hóa đơn khi chuyển quận

Quyết toán hóa đơn khi chuyển quận /huyện đang là vấn đề phải suy nghĩ và tìm hiểu với kế toán cũng như các dịch vụ chuyển quận.

Quyết toán hóa đơn khi chuyển quận

Sau đây chúng tôi xin hướng dẫn các bạn khi quyết toán hóa đơn khi chuyển quận như sau:

– Căn cứ:điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, công văn 2010/TVT-TVQT năm 2014

1. Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

1.1. Nếu tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng thì thực hiện như sau:

Tại cơ quan thuế nơi chuyển đi:

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi. Quyết toán hóa đơn khi chuyển quận với cơ quan thuế nơi chuyển đi mẫu 3.12 (ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC)

Tại cơ quan thuế nơi chuyển đến:

Đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC), thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (TB04AC) và được sử dụng ngay hóa đơn.

1.2. Nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi mẫu 3.11 và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Đối với hóa đơn điện tử thì các bạn làm tương tự. Tuy nhiên chỗ phần thay đổi thông tin sau khi các bạn đã thông báo cơ quan thuế thì các bạn phải liên hệ lại nhà TVAN bán hóa đơn để họ điều chỉnh trên phần mềm hóa đơn về địa chỉ hoặc tên.

2. Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh không dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên từ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 (TB04AC) Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) và được sử dụng ngay hóa đơn.

Bình luận