Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2 nơi

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2 nơi được hướng dẫn bởi công ty kế toán YTHO.

Rất nhiều kế toán lúng túng với những cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ 2 nơi trở lên. Những người này được khấu trừ thuế TNCN như thế nào? Kế toán YTHO xin chia sẻ với các bạn vấn đề này qua bài Thuế TNCN làm việc 2 nơi.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2 nơi

  1. Thuế thu nhập cá nhân 2 nơi của hợp đồng dài hạn:

Theo tiết 1 điểm b khoản 1 điều 25 thông tư 111/2013/TT-BTC quy định :

“b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công:

b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.”

Theo quy định trên, trường hợp cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên nhưng đều ký hợp đồng dài hạn thì khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần sau khi trừ các khoản giảm trừ.

Ví dụ : Ông Nguyễn văn A ký hợp đồng lao động dài hạn với 2 nơi : Công ty A có thu nhập là là 5 triệu đồng/ tháng, Công ty B là 2 triệu đồng/ tháng.  Ông A không có người phụ thuộc, đăng ký giảm trừ gia cảnh tại Công ty A. Ông A được tính khấu trừ thuế TNCN như sau:

– Công ty A có thu nhập 5 triệu/ tháng, giảm trừ gia cảnh cho bản thân là 9 triệu.

– Thu nhập tính thuế là 0 đ

– Công ty B có thu nhập là 2 triệu đồng/ tháng, không đăng ký giảm trừ gia cảnh.

– Thu nhập tính thuế là 2 triệu, thuế TNCN bậc 1

– Số thuế khấu trừ trong tháng là : 2 triệu đồng x 5 % = 100.000 đ

  1. Thuế thu nhập cá nhân 2 nơi của hợp đồng dài hạn tại một nơi và thu nhập vãng lai tại nơi khác:

Điểm i, Khoản 1, Điều 25, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định việc khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác như sau:

“Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp cá nhân làm việc tại hai nơi trong đó một nơi là ký hợp đồng lao động dài hạn, một nơi ký hợp đồng lao động ngắn hạn, hoặc không có hợp đồng lao động, thì khấu trừ thuế TNCN như sau:

  • Ở nơi ký hợp đồng lao động dài hạn, tính thuế thu nhập cá nhân 2 nơi theo biểu thuế luỹ tiến từng phần sau khi đã giảm trừ gia cảnh
  • Ở nơi ký hợp đồng lao động ngắn hạn, hoặc không ký hợp đồng lao động, phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% trước khi chi trả cho cá nhân đó, nếu thu nhập từ 2 triệu đồng/ tháng trở lên.

Ví dụ : Ông Nguyễn văn A ký hợp đồng lao động 2 nơi làm việc. Công ty A là hợp đồng dài hạn, với thu nhập là 5 triệu đồng/ tháng, công ty B là hợp đồng ngắn hạn với thu nhập là 2 triệu đồng/ tháng.  Ông A không có người phụ thuộc, đăng ký giảm trừ gia cảnh tại Công ty A. Ông A được tính khấu trừ thuế TNCN như sau:

– Công ty A có thu nhập 5 triệu/ tháng, giảm trừ gia cảnh cho bản thân là 9 triệu, Thu nhập tính thuế là 0 đ

– Công ty B có thu nhập là 2 triệu đồng/ tháng, ký hợp đồng ngắn hạn, phải khấu trừ thuế TNCN trước khi chi trả là 10%

– Số thuế khấu trừ trong tháng là : 2 triệu đồng x 10 % = 200.000 đ

  1. Thuế thu nhập cá nhân 2 nơi từ Hợp đồng lao động đều là hợp đồng ngắn hạn:

Điểm i, Khoản 1, Điều 25, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định việc khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác như sau:

“Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp thuế thu nhập cá nhân 2 nơi, đều ký hợp đồng lao động ngắn hạn, hoặc không có hợp đồng lao động, thì đơn vị chi trả phải khấu trừ thuế là 10% trước khi chi trả (trừ khi thu nhập thấp hơn 2 triệu đồng/ lần trả)

Ví dụ : Ông Nguyễn văn A ký hợp đồng lao động 2 nơi làm việc. Hai hợp đồng đều là ngắn hạn. Công ty A với thu nhập là 5 triệu đồng/ tháng, công ty B với thu nhập là 2 triệu đồng/ tháng.  Ông A được tính khấu trừ thuế TNCN như sau:

Công ty A có thu nhập 5 triệu/ tháng:

– Phải khấu trừ thuế TNCN trước khi chi trả là 10%

– Số thuế khấu trừ trong tháng là : 5 triệu đồng x 10 % = 500.000 đ

Công ty B có thu nhập là 2 triệu đồng/ tháng:

– Phải khấu trừ thuế TNCN trước khi chi trả là 10%

– Số thuế khấu trừ trong tháng là : 2 triệu đồng x 10 % = 200.000 đ

  1. Cá nhân có thu nhập từ hai nơi phải nộp quyết toán thuế thu nhập 2 như thế nào?

Thông tư 92/2015/TT-BTC tại Điều 21, Khoản 3 Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

“a.3) Khai quyết toán thuế

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo trừ các trường hợp sau:

– Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.”

Theo quy định trên thì cá nhân phải khai quyết toán khi có số thu nhân phải nộp nằm trong những trường hợp sau:

– Nếu cá nhân đó có số thuế TNCN phải nộp thêm.

– Nếu cá nhân đó có số thuế TNCN nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Trên đây là bài hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân từ 2 nơi làm việc của công ty kế toán YTHO, các bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan khác của Kế toán YTHO:

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài

Xin chân thành cảm ơn!

Bình luận