Quyết toán thuế thu nhập cá nhân không cư trú

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân không cư trú được hướng dẫn bởi công ty kế toán YTH

1. Cách xác định cá nhân không cư trú:

Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện là cá nhân cư trú . Nghĩa là: Người lao động là người có mặt tại Việt Nam là sự hiện diện của cá nhân đó trên lãnh thổ Việt Nam dưới 183 ngày tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Không có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam,không có nơi đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc không có thuê nhà ở tại Việt Nam.

tính thuế thu nhập cá nhân không cư trú

2. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân không cư trú:

Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi chi trả thu nhập.

Cá nhân là người không cư trú chỉ đóng thuế thu nhập cá nhân không cư trú đối với phần tiền lương phát sinh tại Việt Nam, còn tiền lương phát sinh ở nước ngoài thì không phải đóng thuế thu nhập theo Luật Thuế TNCN.

Thuế TNCN phải nộp=Thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công nhânxThuế suất

Thuế suất:

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không cư trú quy định đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh như sau:

+ 1% đối với hoạt động kinh doanh hàng hoá.

+ 5% đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ.

+ 2% đối với hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải và hoạt động kinh doanh khác.

Trường hợp cá nhân không cư trú có doanh thu từ nhiều lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh khác nhau nhưng không tách riêng được doanh thu của từng lĩnh vực, ngành nghề thì thuế suất thuế thu nhập cá nhân được áp dụng theo mức thuế suất cao nhất đối với lĩnh vực, ngành nghề thực tế hoạt động trên toàn bộ doanh thu.

+ Đối với thu nhập từ tiền lương tiền công

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân không cư trú đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (×) với thuế suất 20%.

Việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công tại Việt Nam trong trường hợp cá nhân không cư trú làm việc đồng thời ở Việt Nam và nước ngoài nhưng không tách riêng được phần thu nhập phát sinh tại Việt Nam  thực hiện theo công thức sau:

  • Đối với trường hợp cá nhân người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam:
Tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam=Số ngày làm việc cho công việc tại Việt Nam×Thu nhập từ tiền lương, tiền công toàn cầu (trước thuế)+Thu nhập chịu thuế khác (trước thuế) phát sinh tại Việt Nam
Tổng số ngày làm việc trong năm

  • Đối với các trường hợp cá nhân người nước ngoài hiện diện tại Việt Nam:Trong đó: Tổng số ngày làm việc trong năm được tính theo chế độ quy định tại Bộ Luật Lao động của Việt Nam.
Tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam=Số ngày có mặt ở Việt Nam×Thu nhập từ tiền lương, tiền công toàn cầu (trước thuế)+Thu nhập chịu thuế khác (trước thuế) phát sinh tại Việt Nam

Trên đây là bài hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân không cư trú của công ty kế toán YTHO, các bạn có thể tham khảo các bài viết khác của Kế toán YTHO:

Xin chân thành cảm ơn!

Bình luận