Công ty mới thành lập có bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử hay không? Lưu trữ