Dịch vụ đăng ký tài khoản ngân hàng tại sở kế hoạch đầu tư Lưu trữ