Dịch vụ làm bctc Lưu trữ

THUẾ SUẤT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Các đối tượng chịu thuế GTGT 10% Các mặt hàng – đối tượng chịu thuế GTGT 10% được quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau: …