Hướng dẫn hạch toán tài khoản 336 theo thông tư 133 Lưu trữ