Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế khi xảy ra sai sót Lưu trữ