thuế giá trị gia tăng Lưu trữ

Khái niệm thuế giá trị gia tăng

Khái niệm thuế giá trị gia tăng như sau: Thuế GTGT (Được gọi tắt là VAT – Value Added Tax hoặc TVA – Taxe sur la Valeur Ajoutée)  …