Tổng hợp các công văn hướng dẫn thuế TNDN

Chuyên mục: Tin tức
Đánh giá

Tổng hợp các công văn hướng dẫn thuế TNDN được thực hiện bởi kế toán YTHO phục vụ cho việc quyết toán thuế TNDN và công tác quyết toán thuế năm 2016 và những năm về sau:

Công văn hướng dẫn chính sách thuế tndn

Tổng hợp các công văn hướng dẫn thuế TNDN

 1. Công văn 3819/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do tổng cục thuế ban hành
 2. Công văn 6838/BTC-CST năm 2015 xác định chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi phí khấu hao tài sản cố định
 3. Công văn 4975/tct-cs năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
 4. Công văn 2337 năm 2016 về khấu trừ thuế đối với chi phí phúc lợi cho người lao động
 5. Công văn 180/tct-cs năm 2017 về chính sách thuế đối với phí bảo hiểm xe máy do tổng cục thuế ban hành
 6. Công văn 158/tct-cs năm 2017 về hạch toán khoản chi phúc lợi của doanh nghiệp
 7. Công văn 5357/tct-cs năm 2015 về chế độ kế toán và chính sách thuế
 8. Công văn 17554/btc-cst năm 2015 về xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp khi xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản để gán nợ
 9. Công văn 2953/btc-cst năm 2015 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài
 10. Công văn 2694/tct-cs năm 2016 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do tổng cục thuế ban hành
 11. Công văn 5181/btc-tct năm 2016 về chính sách thuế đối với thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản
 12. Công văn 1923/tct-cs năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chế biến lâm sản
 13. Công văn 1518/tct-cs năm 2016 về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động sản xuất tôm giống do tổng cục thuế ban hành
 14. Công văn 17143/btc-tct năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa do bộ tài chính ban hành
 15. Công văn 4769/btc-tct năm 2016 về chính sách thuế đối với hoạt động đầu tư thường xuyên do bộ tài chính ban hành
 16. Công văn 5084/tct-cs năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động đầu tư mở rộng do tổng cục thuế ban hành
 17. Công văn 2352/tct-cs năm 2015 về chính sách thuế do tổng cục thuế ban hành
 18. Công văn 2343/tct-kk năm 2016 về tiền lãi phát sinh từ thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn nhập quỹ phát triển khoa học công nghệ do tổng cục thuế ban hành

Tham khảo:

Dịch vụ tư vấn làm báo cáo tài chính miễn phí

Bình luận