Văn bản 1430 của BHXH TPHCM về xử lý hồ sơ giao dịch điện tử không thành công

Chuyên mục: BHXH BHYT BHTN
Đánh giá

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HỒ CHÍ MINH              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1430/BHXH-TNTKQ

V/v xử lý hồ sơ giao dịch điện tử  không thành công

Tp Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2016

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) trong việc kê khai, nộp hồ sơ đóng và hưởng các chế độ BHXH. Bảo hiểm xã hội Tp Hồ Chí Minh đã có các văn bản hướng dẫn giao dịch điện tử hồ sơ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và thực hiện các loại hồ sơ khác qua dịch vụ bưu điện.

Tuy nhiên, trong thời gian qua hệ thống giao dịch điện tử của Ngành BHXH đôi lúc không giao dịch được hoặc thông báo giao dịch thành công nhưng không thấy phản hồi kết quả. Để giải quyết vướng mắc này, Bảo hiểm xã hội thành phố hướng dẫn như sau:

–   Khi giao nộp hồ sơ dịch điện tử không thành công, đơn vị lập hồ sơ giấy chuyển qua đường bưu điện (cước phí cơ quan BHXH thanh toán).

–   Nếu nộp hồ sơ giao dịch điện tử đã nhận được thông báo giao dịch thành công, nhưng sau 3 ngày không thấy phản hồi kết quả từ cơ quan BHXH, thì đơn vị chuyển file dữ liệu trực tiếp cho cán bộ thu phụ trách đơn vị qua hệ thống IMS, đồng thời in bộ hồ sơ giấy kèm phiếu thông báo của cổng thông tin điện tử gửi qua bưu điện.

Cơ quan BHXH sẽ xử lý file dữ liệu đã gửi qua email để kịp thời cấp sổ BHXH và thẻ BHYT( nếu có) cho người lao động theo đúng thời hạn quy định. Đối với hồ sơ giấy gửi qua bưu điện cơ quan BHXH sẽ tiếp nhận và lưu trữ theo quy trình.

Đối với những hồ sơ khác gửi qua đường bưu điện, thì thời gian nộp hồ sơ sẽ tính sau ngày liền kề theo dấu bưu điện. Ví dụ: dấu bưu điện đóng trên bìa hồ sơ của đơn vị ghi ngày 30/05/2016, thì ngày nộp hồ sơ tính là 31/05/2016. Thời gian nộp hồ sơ không tính ngày nghỉ, lễ, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.

Nơi nhận:                                                                                                                  GIÁM ĐỐC

– Như trên ( gửi qua email)                                                                                 Cao Văn Sang

-Các phòng;                                                                                                                  (Đã ký)

-Website BHXHTP;

-BHXH Q/H;                                                  

– Lưu VT,TNTKQ.

                                                                                                               

Một bình luận

Bình luận