Thuế TNCN Lưu trữ

Mẫu thư xác nhận thu nhập

Mẫu thư xác nhận thu nhập Mẫu số: 20/TXN-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT …

Thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân

Thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân hiện nay được quy định tại điều 16 thông tư 156/2013/TT-BTC. Theo đó thì Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế …