Công văn 10453/CT-TTHT năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng Lưu trữ