Công văn 15249/btc-tct năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do bộ tài chính ban hành Lưu trữ