Công văn 15249/btc-tct năm 2016 về chính sách thuế GTGT Lưu trữ