Công văn 1566 về chính sách thuế đối với tổ chức tín dụng do tổng cục thuế ban hành Lưu trữ