Công văn 2035/TCT-KK năm 2016 về khai bổ sung hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng để hoàn thuế do tổng cục thuế ban hành Lưu trữ