Công văn 4769 về chính sách thuế đối với hoạt động đầu tư thường xuyên Lưu trữ