Công văn 501/TCT-CS về chính sách thuế GTGT ngày 06 tháng 02 năm 2013 Lưu trữ