Công văn 5046/TCT-CS năm 2015 về xử lý hoá đơn in trùng số trong cùng một ký hiệu hoá đơn do tổng cục thuế ban hành Lưu trữ