Công văn 5046/TCT-CS năm 2015 về xử lý hoá đơn Lưu trữ