Công văn 5293/TCT-CS về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ cho thuê ngoại quan Lưu trữ