Công văn 9547/CT-TTHT về thuế GTGT đối với hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức cá nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam Lưu trữ

Công văn 9547/CT-TTHT về thuế GTGT

Công văn 9547/CT-TTHT về thuế GTGT đối với hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức cá nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt …