Dịch vụ đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư Lưu trữ