Đối tượng chịu thuế suất 5% Lưu trữ

THUẾ SUẤT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Các đối tượng chịu thuế GTGT 10% Các mặt hàng – đối tượng chịu thuế GTGT 10% được quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau: …

Đối tượng chịu thuế suất 5%

Đối tượng chịu thuế suất 5% là một trong những đối tượng chịu thuế GTGT hiện nay. Đối tượng chịu thuế 5% phổ biến hiện nay các bạn hay …