Download mẫu Thư xác nhận thu nhập Lưu trữ

Mẫu thư xác nhận thu nhập

Mẫu thư xác nhận thu nhập Mẫu số: 20/TXN-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT …