Hướng dẫn định khoản tài khoản 138 theo thông tư 133/2016 – Phải thu khác Lưu trữ