Hướng dẫn định khoản tài khoản 151 theo thông tư 133/2016 – Hàng mua đang đi đường Lưu trữ