Hướng dẫn định khoản tài khoản 228 theo thông tư 133/2016 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Lưu trữ