Hướng dẫn định khoản tài khoản 229 theo thông tư 133/2016 – Dự phòng tổn thất tài sản Lưu trữ