Hướng dẫn định khoản tài khoản 241 theo thông tư 133/2016 – Xây dựng cơ bản dở dang Lưu trữ