Hướng dẫn định khoản tài khoản 242 theo thông tư 133/2016 – Chi phí trả trước Lưu trữ