Hướng dẫn định khoản tài khoản 331 theo thông tư 133/2016 – Phải trả cho người bán Lưu trữ