Hướng dẫn định khoản tài khoản 333 theo thông tư 133/2016 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Lưu trữ